Skrećemo pažnju na novu, sasvim izuzetnu knjigu, upravo izašlu iz štampe: Aleksandra Stupar. Grad globalizacije – izazovi, transformacije, simboli. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu i Orion Art, 2009. U ovoj sveobuhvatnoj studiji autorka izuzetno ubedljivo navodi i analizira uticaje procesa globalizacije na razvoj i različite pravce transformacije gradova i gradskih prostora danas, posebno naglašavajući umreženost (i globalnu međuzavisnost) na različitim nivoima. Upućujući nas na veliki broj autora i izvora o svakom od istraživanih aspekata, autorka ipak jasno ostaje u izvesnoj meri rezervisana, skrećući na taj način pažljivom čitaocu pažnju na globalnu neizvesnost i ne sasvim sigurno srećno ishodište savremenih trendova.

Aleksandra Stupar, Globalization, Grad globalizacije