Aktivnosti Centra za arhitekturu

Delovanje Centra za arhitekturu obuhvata niz aktivnosti, koje za cilj imaju promovisanje uloge i značaja arhitekture i arhitekata, uspostavljanje dijaloga u okviru arhitektonske struke, kao i sa ostalim činiocima urbanog razvoja, i podršku inovativnim i naprednim metodama projektovanja. Tom dijalogu i sami doprinosimo konkretnim arhitektonskim i urbanističkim predlozima i rešenjima koja za cilj imaju unapređenje izgrađene sredine.

Aktivnosti Centra za arhitekturu obuhvataju:

 • prikupljanje informacija i formiranje odgovarajućih baza podataka;
 • organizacija i sprovođenje svih vrsta konkursa, izložbi, konferencija i seminara, stručnih putovanja, praćenje stranih dostignuća;
 • izdavačka delatnost;
 • saradnja sa drugim domaćim i stranim organizacijama i institucijama;
 • praćenje i pomaganje razvoja nauke i obrazovanja;
 • dodela nagrada i priznanja za posebna dostignuća;
 • prikupljanje, analiza i valorizacija publikacija, tehničke dokumentacije i drugih arhivskih materijala, koji svedoče o graditeljskom nasleđu
 • formiranje poslovnog inkubatora za mlade profesionalce i napredne studente u oblasti arhitekture i srodnih disciplina;
 • podrška donošenju zakona i podzakonskih akata;
 • podrška eksperimentalnim projektima i studijama koji za cilj imaju da doprinesu unapređenju životne sredine, prirodne ili izgrađene;
 • podrška primeni savremenih i razvoju potpuno novih arhitektonskih i građevinskih koncepata;
 • podsticanje i promocija održivih i energetski efikasnih principa građenja, obnove i korišćenja objekata, kao i održivog prostornog razvoja uopšte;
 • delovanje u cilju uspostavljanja uslova za unapređenje komunikacije među ključnim akterima života grada: državne administracije, lokalne samouprave, biznis sektora, investitora i građevinske industrije, građana i njihovih udruženja, stručne javnosti i širokog javnog mnenja.