The Voice of Victory

Na slici je ilustracija koja prati interesantan prilog iz britanskog propagandnog magazina sa kraja II svetskog rata. [1]

Ceo članak u ovoj publikaciji, inače posvećenoj ratnim temama, bavi se obnovom gradova u periodu koji treba da nastupi nakon konačne pobede nad silama Osovine. U članku se opisuje nestašica novca i građevinskog materijala, kao i potreba za hitnim rešavanjem stambenog problema nezamislivih razmera.

Kao rešenje problema preporučuje se masovna planska stambena izgradnja, uz što veći stepen industrijalizacije građenja, ali uz tipično britansko skretanje pažnje na neophodnost postizanja neophodnog kvaliteta ne samo stanova, nego i javnog prostora.

Danas, kada se istovremeno suočavamo sa nedostatkom stambenog prostora, visokim cenama novih stanova na tržištu, ekonomskom krizom, ali i usitnjenošću građevinske industrije, posebno operative, kao i hroničnim nedostatkom kvalifikovane radne snage, ponovo se pokreće pitanje masovne stambene izgradnje.

Novi objekti i naselja, namenjeni za socijalne stanove, čija je izgradnja više puta najavljivana, a izvesno je i da će se, u većem ili manjem obimu, svakako i desiti, ne bi smeli da ponove greške iz posleratnog perioda i dovedu do stvaranja neadekvatnih, razgrađenih gradskih prostora. Neophodno je insistirati na kvalitetu javnog prostora, koji se ogleda u raznovrsnosti, mešanju namena, dobrom i jasno definisanom kontaktu privatnog i javnog, umesnoj i održivoj primeni materijala i oblikovnih rešenja. Samo na taj način novi delovi grada postaće nešto više od neugodnih spavaonica.

[1] „Priprema za obnovu i izgradnju domova“, Glas pobede, specijalni broj, n. dat., p. 35.


admin
20-Jan-2010

Glas pobede, Housing, Magazine, Urban public space

Leave a Reply