Koncept pametne kuće

Šta je to domotika?

Potrebe stanara se stalno menjaju i prolaze kroz određenu vrstu evolucije, prateći vrtoglavi razvoj tehnologije, pogotovo u poslednjih desetak godina. Pre nego što se osvrnemo na samu tehnologiju, dobro je prisetiti se načina na koji su se menjali izgled i struktura stambenog prostora: u srednjem veku kuće su bile gotovo potpuno prazne, sa retkim komadima nameštaja , dok je danas i u velikim stanovima teško pronaći adekvatan prostor za nove predmete, posebno ukoliko je reč o tehnici – osim strujnog napajanja, tu su i kablovi za komunikaciju, modemi, ruteri, dekoderi, ozvučenje i slično.

Uporedo sa nametanjem novog modela stanovanja , koji uključuje brojne električne uređaje i instalacije, događa se i transformacija istih u kompleksne integrisane sisteme, pre svega zahvaljujući uvođenju elektronskih komponenti.

Ovakva integracija radikalno menja koncept uređaja ili sistema: informacioni kanal (onaj koji prenosi informaciju o potrebnoj akciji) se razdvaja od aktuacionog (onog koji izvršava potrebnu akciju), odnosno podaci dobijeni pomoću jednog senzora više ne pripadaju samo uređaju sa kojeg su očitani, već se dele sa celokupnom mrežom (stana ili zgrade).

Termostat koji meri temperaturu sobe ovaj podatak više ne „zadržava za sebe“, već ga putem informacione mreže deli sa upravljačkim kompjuterom, koji ga dalje prosleđuje i koristi u cilju ostvarivanja različitih ciljeva: maksimalne energetske efikasnosti, uravnoteženosti temperature i vlažnosti vazduha po prostorijama i slično.

Ovaj prelazak na logiku sistema omogućava da se eliminiše izolacija različitih uređaja i podsistema instaliranih u zgradi i mogućnost da se ostvare nove funkcionalnosti koje bi bile nezamislive ukoliko bismo se oslanjali isključivo na tradicionalne tehnologije.
Osim rastućih zahteva korisnika prostora, i sami stambeni objekti imaju sve sofisticiranije specifikacije, pre svega po pitanju zaštite životne sredine, potrošnje energije i poštovanja normi bezbednosti. Propisi koji se odnose na izgradnju zgrada i projektovanje sistema u njima imaju, pored ostalog, za cilj smanjenje zagađenja i racionalnu upotrebu energije.

Zadovoljavanje ovih zahteva povlači pojavu inteligentnog ambijenta, sposobnog da upravlja komforom (definisanim i kvantifikovanim na određeni, propisani način), da garantuje bezbednost, da štedi energiju i da izlazi u susret potrebama starijih lica ili drugim grupama.

Sam izraz koji i mi koristimo, domotika, potiče od francuskog neologizma domotique, zapravo kovanice od latinskih reči domus (kuća, zgrada, dom) i francuske automatique (automatika) i bukvalno se može prevesti kao automatska kuća. Osim ovog termina, uobičajeni su izrazi smart house, pametne kuće i kućna automatika.

Najjednostavnije rečeno, domotika je oblast koja izučava tehnologije koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života, omogućavanje efikasne komunikacije između tradicionalnih podsistema već prisutnih u objektu i novih komponenti, sa ciljem postizanja novih, modernih funkcionalnosti. Povezivanje električnih instalacija, elektronskih sistema, grejanja, provetravanja i klimatizacije, alarma, protivpožarnih sistema, multimedije, detekcije prisustva, upravljanja prozorima i roletnama i srodnih tehnika leži u osnovi ove multidisciplinarne oblasti.

Ovako integrisani objekat omogućava upravljanje preko pogodnih interfejsa (tasteri, dodirni ekrani, daljinski upravljači, prepoznavanje govora, biometrija i slično) posredstvom računarske jedinice koja može biti centralna ili sa raspodeljenom funkcionalnošću. Različite komponente sistema su povezane između sebe i sa upravljačkim sistemom različitim vrstama veze (na primer BUS-om, odnosno sistemskom magistralom).

Takav sistem omogućava izvršavanje komandi korisnika (od jednostavnog uključivanja svetla ili podizanja roletni, pa do kompleksnih scenarija uslovljenih vremenskim prilikama, identitetom korisnika itd.), neprekidno praćenje parametara poput temperature, vlažnosti vazduha, potrošnje energije i slično, automatsku regulaciju parametara, kao i slanje određenih signala u slučajevima potrebe, kao i usluga podrške na daljinu. Sistemi su najčešće u stanju da obaveštavaju korisnika posredstvom audiovizuelnog signala (LED diode na prekidačima, grafički elementi na dodirnim ekranima ili tablet računarima, zvučni signali), a moguća je i komunikacija sa objektom posredstvom internet protokola, SMS poruka ili emaila.

Ukoliko se koncept domotike podigne na jedan viši nivo – na nivo cele zgrade, govori se o tzv. building automation, odnosno automatizaciji zgrade – inteligentna zgrada, uz pomoć savremenih tehnologija, omogućava koordinisano upravljanje tehnoloških postrojenja (klimatizacija, grejanje, provetravanje, distribucija vode, gasa i energije, bezbednosni sistemi), informacionih mreža sa ciljem da obezbedi fleksibilnost, komfor, i uopšte kvalitet života i rada u samoj zgradi. Za razliku od domotike, sektor building automation je mnogo zreliji i konsolidovaniji sa stabilnom ponudom i potražnjom i o njemu će kasnije biti reči.

Važno je istaći da domotika više nije oblast u kojoj se snalaze samo naučnici o istraživači – danas je domotika dostupna širokim grupama korisnika, iako je za snalaženje u ovoj oblasti potrebno imati malo podrške.

Današnja situacija u ovoj oblasti, prema brojnim studijama izvršenim u državama Zapadne Evrope, SAD i Australiji, je specifična: većinu potencijalnih korisnika inteligentnih prostora instinktivno privlače savremena rešenja, ali jako često, nakon određenog perioda razmatranja, zaključuju da je ono nepotrebno i odustaju. Ovo je veoma značajan aspekt, koji potvrđuju nedvosmisleno sve studije i istraživanja sproveda tokom poslednjih desetak godina: slaba informisanost krajnjeg korisnika, ali i projektanta, arhitekte i izvođača radova, predstavlja ogromnu prepreku. Sledi da jedan od prvih i najznačajnijih koraka u pravcu omasovljenja primene domotičkih rešenja pravilna informacija o prednostima i manama i specifičnostima domotičkih rešenja. Ovo je ujedno i osnovni cilj ovog niza tekstova.

Ni sami projektanti nažalost nisu od velike pomoći kada je ovaj problem u pitanju: najčešće su i sami izvršili obuku i imali prilike da rade sa samo jednim proizvođačem, što ih navodi da nude ograničena rešenja i odvraća od razmatranja drugih mogućnosti. Kako je jedan od glavnih ciljeva domotike u narednom periodu upravo tehnološka konvergencija, pre svega po pitanju standarda, ali i svega ostalog što se može odvijati unutar zidova (kancelarije, hoteli, stanovi, preduzeća, škole), onda je jasno da bi svi učesnici na tržištu trebalo da obezbede, kroz svoje ciljeve i interese, pre svega adekvatno vrednovanje celokupne oblasti. Ovo je jedna od polaznih tačaka i Cubo Control-a: osnov uspešne saradnje je potpuna informisanost.

Često se pominje da je sadašnji period idealna situacija za domotiku – oblast je, iako ne mlada, dostigla tačku isplativosti i mogućnosti široke primene. Korisnik očekuje realne i konkretne prednosti života unutar, ali i izvan prostora u kojem provodi vreme. Zbog toga je najvažnije realno proceniti i formulisati potrebe korisnika – na primer da bude obavešten kada je u njegovom odsustvu nestala struja u kući ili se aktivirao alarm.

Danas je, zahvaljujući mobilnoj telefoniji, moguće dopreti do korisnika SMS porukom ili email-om u svakom trenutku, a moguća je, čak i relativno jednostavna za implementaciju, i komunikacija u obrnutom smeru: na primer uključivanje alarma ili spuštanje roletni pomoću mobilnog telefona (sa Web interfejsom ili tzv. native aplikacijom na iPad-u ili Android-u).

Ovo je prvi u nizu tekstova iz ove oblasti, koje Centar za arhitekturu Beograd objavljuje u saradnji sa kompanijom Cubo Control iz Beograda. Sveobuhvatni prikaz domotike pripremili su doc. dr Radiša Jovanović i dr Marko Aleksendrić, mašinski inženjeri koji iza sebe imaju brojne objavljene naučne radove iz različitih oblasti upravljanja. Bave se programiranjem, projektovanjem i dizajnom, te spajanjem najrazličitijih tehnologija iz oblasti nauke, mašinstva i programiranja.  

 Cubo Control je inženjerski i programerski studio koji voli tehnologiju, automatiku, italijanski dizajn, ali i programiranje računara i najrazličitijih stvari: od roletni do mobilnih telefona, od temperature podruma do brodskih motora. Nastao je sa željom da se na jednom mestu objedini ponuda kvalitetnih rešenja po povoljnim cenama iz oblasti savremene automatike, sa posebnim akcentom na domotici i industrijskoj automatici, kroz pažljiv izbor vrhunskih proizvođača i uz širenje savremenih i konkretnih koncepata komfora i energetske efikasnosti.


GP
12-Jun-2013

Cubo Control, Domotics, Energy efficiency, Interior design, Lighting, Smart homes

Leave a Reply